www.basenostrow.pl
 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę https://basenostrow.pl prowadzoną przez Spółkę „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Ostrowie Wielkopolskim ul. Andrzeja Kowalczyka 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski); wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000881125; NIP: 622-28-33-318; REGON: 387718016 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@basenostrow.pl
 2. Korzystając ze strony internetowej Spółki akceptują Państwo zasady poniższego regulaminu zawartego w ramach Polityki Prywatności.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przechowywane są i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej zwane „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych oraz w polskich przepisach wydanych
  w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest:
  Spółka „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Andrzeja Kowalczyka 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności
  i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Witryny i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.basenostrow.pl w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 7. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
  i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 9. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 11. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane, wyłącznie, w celu umożliwienia osobom zainteresowanym uzyskanie informacji dotyczącej oferowanych przez nas usług i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania w tym przypadku nawiązania kontaktu oraz udzielenia informacji w związku ze świadczonymi przez nas usługami.
 12. Dane osobowe gromadzone przez Witrynę nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Przy wyrażeniu odrębnej zgody podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu
  w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody.
 14. Mają Państwo prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 15. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej mogą Państwo kontaktować się
  z administratorem danych przysyłając wiadomość e-mail: kontakt@basenostrow.pl
 16. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 17. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 18. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
 19. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 20. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości
  i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 21. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a
  w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Basen Miejski Olimpijska